top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

Madde 1 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bu sözleşme bir tarafta Doğa Kozmetik İmalatı & Paz. Tic. Ltd. Şti’nın sahip olduğu dogakozmetik.com (SATICI) ile diğer tarafta Kullanıcı (ALICI) arasında akdedilmiştir.

 

Madde 2: KONU

Bu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcıya ait dogakozmetik.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, internet sitesinde içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. dogakozmetik.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda Alıcı bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. 

 

Madde 3: GENEL HÜKÜMLER

3.1- Alıcı, Satıcı’nın internet sitesinde sözleşme konusunu oluşturan ürünün / ürünlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürün / ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ürünün profesyonel kullanım amaçlı olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin onayı verdiğini, ürün kullanımı sonucu oluşabilecek durumlar için Satıcıyı sorumlu tutamayacağını kabul ve beyan eder.

3.2- Sözleşme konusu ürün / ürünler, Alıcı’nın yasal olarak düzenlenmiş olan ürünün 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile teslimine ilişkin hakkı saklı kalmak kaydıyla, her bir ürün için Alıcı'nın teslimat adresinin Satıcı’ya olan mesafe uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ürün bilgileri içinde açıklanan teslimat süresi dahilinde Alıcı tarafından gösterilen adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

3.3- Sözleşme konusu ürünün Alıcı tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya kuruluşça teslim alınmamasından / teslimi kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

3.4- Satıcı, sözleşme konusu ürünün ayıpsız, eksiksiz, sözleşmede belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden Alıcı 'ya karşı sorumludur. Ancak ürün kullanımı sonucu oluşabilecek durumlardan SATICI sorumlu tutulamaz.

3.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının Satıcı'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyit işlemi, yine elektronik ortamda yapılır. Sözleşme konusu ürün / ürünlerin bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde dogakozmetik.com adresinin ürünü teslim yükümlülüğü ortadan kalkar.

3.6- Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Ürünün Alıcı'ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün teslimat tarihinden itibaren 3 gün içinde, geri gönderim bedeli Alıcı'ya ait olmak üzere Satıcı'ya gönderilmesi zorunludur.

3.7- Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcı'nın siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde Alıcı'nın ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

3.8- Bu sözleşme, Alıcı tarafından elektronik ortamda teyit edilmesinin ardından geçerlilik kazanır.

 

Madde 4: CAYMA HAKKI 

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen, standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir. Satın aldığınız malın ayıplı olduğunu anlamanız durumunda, malın veya hizmetin teslim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bize başvurarak ödediğiniz bedelin iadesini, ürünün ayıpsız olarak değiştirilmesini veya ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirimini talep edebilirsiniz. Bu durumda; ürünün gönderim masrafları Satıcı’ya aittir.

Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan kargo vb. masraflar Alıcı’ya aittir. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda; satıcı, malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

 

MADDE 5: ÜRÜN BİLGİLERİ:

5. Sözleşmeye konu ürünün cinsi, türü, miktarı/adedi, marka/modeli, rengi, tüm vergiler dahil toplam satış bedeli ve ödeme şekli sipariş özetinizde belirtilmiştir.

Kredi kartına İade Prosedürü:

Alıcının cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem heyeti kararları ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda dogakozmetik.com, müşterisine ücreti nakit olarak iade eder. Kredi kartı bilgileriniz tarafımızda görülmediği için ödeme işlemi için havale veya eft için gerekli IBAN ve hesap numarası tarafımıza beyan edildikten sonra 3 iş günü içerisinde iade gerçekleştirilir.

Alıcı, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

5.3- Teslimat Şekli ve Adresi :

Teslimat adresi alıcının sipariş işlemini tamamlarken beyan ettiği "Teslimat adresidir. Teslimat anlaşmalı olduğumuz kargo firması aracılığı ile en geç 3 iş günü içerisinde belirtmiş olduğunuz "Teslimat adresine yapılacaktır. Teslim anında alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcının ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya geri iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de Alıcı'ya aittir.

Kargo Ücreti : Kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve müşteri tarafından ödenmektedir. Ürün bedeline dahil değildir.

 

Madde 6: MÜCBİR HALLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

Madde 6: YETKİLİ MAHKEME 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile İstanbul Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

SATICI BİLGİLERİ

Doğa Kozmetik İmalatı & Paz. Tic. Ltd. Şti.

Adres: Eğitim mahallesi, Adım sokak No. 10-18C, 34722 Kadıköy / İstanbul

Telefon: 0216 773 00 13

e-mail: dogacosmetics@gmail.com

bottom of page